top of page
Generalforsamling GSG&IF 2021

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 19.30 

Da der er forsamlingsforbud afholdes generalforsamlingen via TEAMS

Deltag via linket herunder, du vil kunne forvente at kunne blive logget ind 10 min før mødet starter.

__________________________________________________________
 

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer eller mobil-app ved at klikke her..>>

 
Eller kopier nedenstående link ind i din browser:
https://teams.live.com/meet/94328651851142

__________________________________________________________

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Beretning om foreningens virksomhed

 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
  Regnskab 2020 .. se det her..>>
  Budget 2021 .. se det her..>>

 5. Behandling af indkomne forslag;

 • Forslag fra Forretningsudvalget (FU)vom ændring af vedtægternes §14:

 • §14

 • Afdelingernes organisation

 • Stk.1 Den enkelte afdeling fastsætter selv sin forretningsorden, der til enhver tid skal respektere nærværende GSG&IF vedtægter.

 • Stk.2 Den enkelte afdeling ledes af et afdelingsudvalg bestående af en afdelingsformand, en medlemsansvarlig og 1 medlem, til div opgaver, der alle vælges på årsmødet. Afdelingsformanden vælges for 1 år, øvrige for 2 år.

 • Herudover kan de enkelte afdelinger beslutte at vælge yderligere medlemmer til udvalget, ligeledes for 2 år ad gangen

 • Stk.3 Medlemsansvarlig vælges i lige år, alm medlem i ulige år

 • Stk.4 Afdelingsudvalget er bemyndiget til at nedsætte nødvendige underudvalg.

 • Stk.5 Afdelingsudvalget er ansvarlig for udarbejdelse af et årsbudget, herunder fastlæggelse af kontingent. Budgettet skal godkendes af foreningens bestyrelse.

 • Stk 6 Afdelingsudvalget er ansvarlig for, at det af foreningen godkendte budget overholdes, og at udvalgets økonomiske dispositioner i øvrigt er i overensstemmelse med retningslinjerne herom i foreningens forretningsorden, jf. § 11, stk.1.

 • Stk.7 Afdelingsudvalget ansætter trænere og fastsætter træningstider.

 • Træningstider fastsættes i nødvendigt omfang i samarbejde med bestyrelsen

 • Stk.8 GSG&IFs forretnings udvalg (FU) er ansvarlig samt fastsætter og udbetaler godtgørelser til træner/ledere i samarbejde med de enkelte afdelings formænd.

 • (nuværende vedtægter kan findes på hjemmesiden GSG&IF.DK)

 

 • Forslag fra Gymnastik afdelingen om vedtægtsændrings ordlyd

 

GSG&IF forretnings udvalg (FU) fastlægger årligt sammen med de enkelte afdelingers formænd et minimumsbeløb for godtgørelser til udbetaling til trænere/ledere. De enkelte afdelinger beslutter selvstændigt med baggrund i afdelingens økonomi og forretningsregler, om de ønsker større udbetaling – dog ikke højere end maksimal skattefri godtgørelse – og sender oplysninger til kasserer for udbetaling

6. Godkendelse af budget for det kommende år

 

7. Valg af

   a) Formand (hvert år)                              Johnny Magnussen, modtager genvalg

   b) Næstformand (kun i lige år)              Anne Hossy

   c) Kasserer (kun i lige år)                        Susanne Grøndahl

   d) Sekretær (ulige år)                               Karina Hou Larsen, modtager genvalg

   e) Bestyrelsesmedlem (ulige år)            Bo Michael Hansen, modtager genvalg

   f)  Bestyrelsessuppleant                           Morten Rasmussen

   g) Bestyrelsessuppleant                           Penelope Andersen       

 

8. Valg af

   a) Revisor (ulige år)                                   Niels Sørensen, modtager ikke genvalg

   b) Revisor (lige år)                                     Peter Harmsen

   c) 1 revisorsuppleant                                 Lene Gottrup Barfod, modtager genvalg

 

9. Valg af

   a) Fanebærere (hvert år)                          Vagn og Palle på valg, modtager genvalg

   b) Fanebærer suppleant                           åben

 

10. Eventuelt

                     

Store Valby den 10. februar 202, ændret 4. marts 2021

Karina Hou Larsen

Sekretær GSG&IF

bottom of page