©2020 by Gundsølille Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.30 

i klublokalerne, Gundsølillehallen

 

 

 

 

Dagsorden:

 

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Beretning om foreningens virksomhed

 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Godkendelse af budget for det kommende år

 7. Valg af

 1. Formand (hvert år)                                   Johnny Magnussen modtager genvalg

 2. Næstformand (kun i lige år)                     Anne Hossy

 3. Kasserer (kun i lige år)                             Susanne Grøndahl

 4. Sekretær (ulige år)                                   Karina Hou Larsen, modtager genvalg

 5. Bestyrelsesmedlem (ulige år)                  Bo Michael Hansen, modtager genvalg

 6. Bestyrelsessupleant                                 Vagn Hansen

 7. Bestyrelsessupleant                                 ?                   

 1. Valg af

 1. Revisor (ulige år)                                      Niels Sørensen, modtager genvalg

 2. Revisor (lige år)                                        Peter Harmsen

 3. 1 revisorsuppleant                                    Jeanette Dannow

 1. Valg af

 1. Fanebærere (hvert år)                              Vagn og Palle på valg, modtager genvalg

 2. Fanebærer suppleant                               åben

 1. Eventuelt

 

                     

 

 

Store Valby den 8. februar 2019

Karina Hou Larsen

Sekretær GSG&IF

 

 

 

 

Obs: Forslag der skal tages op på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Referat GENERALFORSAMLING

onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.30

klublokalerne, Gundsølillehallen

 

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsens formand foreslog Jens Larsen. Jens accepterede hvervet som generalforsamlingens dirigent. Jens konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamling og dagsordenen var sket i ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen er hermed lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

 

 1. Valg af referent. Karina Hou Larsen er valgt.

 

 1. Beretning om foreningens virksomhed ved formand Johnny Magnussen.

Se bilag 1.

Per Lassen. Pt er der kun 16 pladser ledige til festivalen. Er der flere interne fra idrætsforeningen der vil med så er det nu der skal meldes til.

 

 

 1. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.

Susanne fremlægger regnskab og balance 2018.

Regnskabet godkendes.

  

 1. Behandling af indkomne forslag

 • Der er ikke indkommet nogen forslag.

 

 1. Godkendelse af budget for det kommende år

 • Susanne Grøndahl gennemgik budgettet for 2019.

 • Kontingent indtægt forventes stadig at stige en smule da vi håber på flere medlemmer i fitness og fodbold.

 • Der er indtægter for 1.235.916 kr. og udgifter for 1.212610 kr. Det vil sige budgetteret med samlet overskud på 23.306 kr.

 • Jens Larsen: der er ikke afskrivninger med i budgettet. Susanne: det har ikke været gjort tidligere år, men vil tages med fremadrettet. 

 • Budgettet er godkendt.

 

 1. Valg af

 1. Formand (hvert år)                                   Johnny Magnussen er genvalgt

 2. Næstformand (kun i lige år)                     Anne Hossy

 3. Kasserer (kun i lige år)                             Susanne Grøndahl

 4. Sekretær (ulige år)                                   Karina Hou Larsen er genvalgt

 5. Bestyrelsesmedlem (ulige år)                  Bo Michael Hansen er genvalgt

 6. Bestyrelsessupleant                                 Vagn Hansen

 7. Bestyrelsessupleant                                 Penelope er valgt              

 1. Valg af

 1. Revisor (ulige år)                                      Niels Sørensen er genvalgt

 2. Revisor (lige år)                                        Peter Harmsen

 3. 1 revisorsuppleant                                    Jeanette Dannow

 1. Valg af

 1. Fanebærere (hvert år)                              Vagn og Palle er genvalgt

 2. Fanebærer suppleant                               åben – ingen kandidater

 

 1. Eventuelt

Jens Larsen, der undersøgt priser på udvidelse af hallen med en ekstra hal. Carsten Stoutrup fra Hallens bestyrelse har indhentet tilbud fra et tysk firma på ca. 1 million euro. Vi må forvente selv at skulle betale udgifterne til hallen i første omgang, da kommunen har lukket ned for bevillinger til nybyggeri. Kommunen vil derimod gerne hjælpe med drift tilskud.

Med i overvejelserne skal muligheden for at lave en eventuel ny hal klimavenlig, da det vil være lettere at søge tilskud.

Hvis der kun bygges en stor hal kommer der til at mangle klublokaler på sigt.

Penelope; forslag om det har været i overvejelserne at anlægge en squashbane.

Johnny, Squashbane har været på tegnebrættet i det store halprojekt for et par år siden, men det var dyrt at anlægge og der manglede ildsjæle der ville tage sig af projektet.

 

Vagn; der er forslag om at udvide med padletennis som er meget populært og den hurtigst voksende sportsgren pt. Der er område som støder op til de nuværende tennisbaner der kan anvendes hertil, men det er en større investering.

 

Poul Nielsen, opfordring til opdatering af kalenderen på hjemmesiden da den er meget tom!

Per; alle afdelinger kan lægge arrangementer i kalenderen, de skal bare have det gjort.

Jens; hallens hjemmeside og kalender bør evt. koordineres sammen angående arrangementer.

 

Poul Nielsen; har været til møde i Roskilde Kommune. Det har vist sig i en undersøgelse fra Roskilde Kommune at mange af de tilstedeværende lokaler i kommunen kun bliver brugt ca. 60 % af tiden. Se evt https://roskilde.dk/sites/default/files/fics/DAG/3678/Bilag/Idraet_fritid_og_kultur_i_Roskilde_Kommune_-_aktiviteter_og_faciliteter.pdf

 

Kim Andersen; der bliver udbygget et større område imellem Store Valby og Ågerup med dertil flere beboere i området og mennesker der vil deltage i foreningslivet.

Johnny; netop dette er brugt som argument til møder med kommunen angående udvidelse af faciliteterne. Det er ærgeligt at folk fra området skal køre langt væk for at komme til at dyrke deres sportsgren.

 

 

Afrunding ved Johnny:

Vi kigger på muligheder for at udvide med en ekstra hal.

 

 

Referent: Karina Hou Larsen

20. marts 2018

 

                     

Referatet godkendt af

 

 

 

 

 

Jens Larsen                                             Johnny Magnussen                                 

Dirigent                                                     Formand

Bilag 1. formandens beretning.

Årsberetning GSG&IF
Generalforsamlingen 20. marts 2019
Som formand for GSG&IF, vil jeg hermed komme med min årsberetning for 2018.

Jeg vil gerne starte med at takke alle trænere, ledere og andre frivillige der hjælper til når det kræves, dette gælder også alle som giver en hånd med hos Idrætstanken, GIV, til sommerfesten, Eat Beer men også til alle jer som er medlemmer, uden alle jeres bidrag ville GSG&IF slet ikke være til, på samme gode måde som den er i dag.

Igen i 2018, er der meget at glæde sig over.
Først og fremmest så er Idrætsforeningen igen i 2018 gået frem med 170 medlemmer, i 2017 var det 179 medlemmer, og vi er faktisk i marts 2019 nu over 1200 medlemmer i GSG&IF. Ved udgangen af 2015 var vi nede på 715 medlemmer, så ingen tvivl om at alle jer frivillige kan ”klappe jer selv på skuldrene” over den markante fremgang!

Medlemstallet udgjorde ved udgangen af 2018 i alt 1.149 medlemmer, d.v.s en fremgang på 170 medlemmer i forhold til året før. Medlemsfremgangen skyldes bl.a. oprettelse af Fitness-afdeling, men også medlemsfremgang i Gymnastik og håndbold. Medlemstallet for unge under 25 år udgør 487 mod 465 i 2017. Antal voksne medlemmer er 662 medlemmer mod 514 i 2017.

Fælles arrangementer:
Vores madbod ”Eat Beer” var i 2018 på Roskilde Festivalen og var igen en succes. Festivalen gav igen et overskud på over kr. 300.000 hvoraf kr. 150.000,00 er blevet fordelt mellem de afdelinger, som var aktive på festivalen. 
 
Eat Beer er et super vigtigt bidrag til GSG&IF, at der er så mange frivillige som ofre deres egen tid på at sikre at Eat Beer bliver en succes, er ganske rørende! Eat Beer er med til at give glæde til alle medlemmer i GSG&IF, derfor vil jeg også nævne at man også i 2019 kan finde Eat Beer på Roskilde festivalen og allerede nu kan tilmelde sig som frivillig via sine respektive underafdelinger eller via GSG&Ifs hjemmeside. HUSK at du selv modtager en fribillet til Roskilde Festivalen for dit arbejde og du hjælper samtidig din afdeling med større tilskud af det indtjente.

Idræt ind i skolen
Susanne Grøndahl har stor andel i at både Lindebjerg skolen og Margrethe skolen har fået mere idræt ind i skolen. Susanne har både siddet med på møder med skolen, kommunen og hun har selv deltaget som træner. Derud over har Fitness, Tennis og fodbold også været i gang med idræt ind i skolen.
www.gsgif.dk
Der er kommet ny hjemmeside. – Speciel tak til de redaktører som har hjulpet med siden, men også til Per Lassen som er tovholderen samt Kristina Grøndahl Larsen for hendes indsats for at få hjemmesiden til at se ”lækker” ud.
Sommerfesten, stor tak til Sommerfest udvalget og de andre frivillige som sørgede for at vi igen i 2018 kunne hygge og feste sammen på sportspladsen i Ågerup.
Juletræsfest, i 2018 fik Juletræsfesten i Gundsølillehallen ”comeback” og dette må siges at det var en succes, godt 300 glade børn og voksne deltog hvor der var live band, Julemand, nissepiger og Præsten kom forbi og fortalte eventyr – ingen tvivl om at der er opbakning fra oplandets yngste og deres familier til at Juletræsfestens ”comeback” skal gentages i 2019.
Fastelavn, igen blev Gundsølillehallen fyldt med glade børn som var klædt ud, og enkelte voksne, kæmpe tak til Susanne Grøndahl og Anne Hossy for at være tovholderne igen i år samt selvfølgelig også tak til alle der hjalp til.
Det som vi tilbyder i GSG&IF:
Fitness?
Hvis vi kikker på det budget som blev lavet ved Fitness opstarten, så skulle vi ved udgangen af 2018 være 200 medlemmer i Fitness, antallet i fitness ved udgangen af 2018 var 295 og allerede her i slut marts er antallet nu oppe på 353 medlemmer.
Løbeklub?
I 2018 fik vi startet en løbeklub op hvor der i vinterhalvåret er løbet 2 gange om ugen.
På Facebook er der allerede mere end 100 som har vist sin interesse for en løbeklub i GSG&IF, derfor fortsætter løbeklubben som en underafdeling under Fitness, hvor alle der er medlem af Fitness gratis kan deltage.

Er du medlem af fitness, er det gratis at løbe med. For andre er prisen 250 kr. For 1 år.
Du kan dog altid komme og prøve 3 gange før du skal betale kontingent!
 
Hvis du vil hører mere om løbeholdene, er du velkommen til at kontakte:
Lene Bjerg Kristensen tlf. 2240 9904  eller Ole Kristoffersen tlf. 2464 8774
På gensyn d. 25. Marts 2019 - kl.: 18:00 ved Gundsølillehallen!

På mandag den 25.marts starter løbeklubben op igen
med to nye hold: "Igangsætterende" og "Begynderne".
Træningen tager afsæt i DGI´s løbeprogram og løber over 13 uger.
Alle træninger starter med fælles opvarmning, et løbe eller gå program og afsluttes med lidt styrketræning og udstrækning.
Alle kan være med og målet er udover at løbe, at have det sjovt og hyggeligt sammen.

Skydning:
Har fremover valgt at satse på luft og selv om medlemsantallet er dalet i 2018, så er der stor optimisme, da der er kommet helt nyt udstyr, der holdes stævner i Gundsølillehallen og senest holdt man åbent hus i forbindelse med fastelavn hvor over 50 personer var nede i skydekælderen og prøve kræfter med skydningen.

Tennis:
Var i klar over at vi rent faktisk har 2 af Roskildes bedste udendørs Tennisbaner i foreningen, og at man kan låne både ketsjer og bolde hvis man vil prøve. Det kan jeg kun anbefale at i gør, for Tennis vil også gerne have nogle nye medlemmer.
 
Aktiv mandag:
Ole Villumsen har i 13 år været utrættelig på formands posten, men valgte i år ikke at genopstille, derfor er posten som formand p.t. ubesat, så skulle der sidde en med lysten til at være formand i Aktiv mandag, så sig endelig til. Ole har accepteret at være med som suppleant og hjælpe bestyrelsen i Aktiv mandag indtil de finder den nye formand.

Jeg vil derfor gerne på vegne og sammen med resten af GSG&IF give Ole en blomst og lidt ”sødt” samt bede jer alle give Ole den hæder han fortjener.
Bordtennis:
Nu er sæsonen begyndt, og der er stadig plads til endnu flere børn og voksne tirsdag - fra kl. 18.30 for børn op til 14 og kl. 20 for alle over 14.
Vi kan med glæde fortælle, at vi kan fastholde sidste sæsons gaveregn over klubmedlemmerne i form af: GRATIS licens, stævnedeltagelse, deltagelse i holdturneringer og store tilskud til kurser og landsmesterskaber.
Badminton:
Hvis du vil spille fast med en eller flere venner kan du gøre det enten mandag eller torsdag. Hvis du vil spille fællespil med flere forskellige kan du også gøre det torsdag. Hvis du har børn der gerne vil spille badminton er det om mandagen fra 18:00 – 19:00.
Fodbold:
Fodbold har haft et svært år i 2017, hvor de kom ud med et stort underskud og røg fra 220 medlemmer til 140 medlemmer – i 2018 blev der rettet op på økonomien og det ser nu ud til at medlems antallet stiger igen. Bl.a. har senest U15 drenge henvendt sig og hørt om de kan starte hold op, og så har man valgt at samarbejde endnu mere med G77 – Gundsømagle i hele ungdomsrækken generelt.
Håndbold:
Her har bl.a Damerne udmærket sig ved at rykke op, og de bedste damer spiller nu i Kvall rækken. – Ungdomsafdelingen har også her set at U16 piger søger tilbage til Gundsølille, hvilket er SUPER positivt også selv om det giver pladsproblemer, der pt. løses på bedste vis.
 
Gymnastik:
Er også en af de afdelinger som viser fremgang, dette skyldtes bl.a. nye hold som ”Små dansere”, ”Hip Hop junior 1 og 2”, Yoga, Dancefunkfitness og Bootcamp er kommet med på programmet.
Mere plads:
Tilbage i 2015 var vi ca 715 medlemmer i vores idrætsforening, i dag er vi over 1200. At vi på 4 år er vokset så eksplosivt er bare fantastisk, ikke mindst for alle de mennesker som kommer væk fra en fortravlet hverdag, eller sofaen, og nyder godt af motion og hyggeligt samvær, - men det kan også give udfordringer med pladsen!
Derfor er forretningsudvalget i dialog med Gundsølillehallen, om hvilke muligheder som kan hjælpe alle underafdelinger med at kunne fortsætte med at tilbyde flere træningstider, specielt om vinteren er der ønsker fra håndbold, fodbold, gymnastik, badminton om mere tid i hallen, samt skydning afholder med stor succes store stævner inde i hallen. Aktiv mandag ønsker større klublokaler og vi kan også fortsat takke bordtennis for at accepterer at bruge festsalen til deres spillested, også selv om det ikke er 100% optimalt for dem.

For at øge muligheden for at alle underafdelinger kan tilbyde optimale træningsforhold, så ser vi på muligheden for at få en kunststofbane placeret der hvor vi i dag har en grusbane, netop for at skaffe mere haltid til andre underafdelinger i GSG&IF, men vi samarbejder også fortsat med Gundsølillehallen for at få dem til at udvide hallen til de behov som vi har, gerne med en forlængelse af hallen eller en udbygning i samme stil som det der findes hvor Fitness og klublokalet er i dag.
Vi vil gerne være flere og vi vil gerne have flere som hjælper frivilligt
Målsætningen for idrætsforeningen er at få så mange som muligt i lokalområdet til at dyrke motion og have hyggeligt socialt samvær. Den meget store fremgang som idrætsforeningen har haft de senest 4 år, viser tydeligt at der er behov og lyst til både motion og fællesskabet. Dog er det p.t meget få kræfter der løfter mange opgaver.
Det er ofte trænerne der sidder i bestyrelser og udvalg og der er flere som sidder i flere bestyrelser og udvalg, det er også oftest samme mennesker som hjælper med ”fællesarrangementerne” som jo er til gavn for alle i lokal området.

Vi håber derfor meget at der er flere som vil tilbyde deres hjælp.
Hvis man ikke allerede i dag hjælper til i bestyrelser eller er træner, må man derfor meget gerne henvende sig og tilbyde sin hjælp til en af følgende opgaver:

EatBeer
Sommerfesten
Fastelavn
Juletræsfest
Idræt ind i skolen

Enhver form for hjælp er velkommen!
Du behøver ikke binde dig til træner eller bestyrelsesposter, hvis du bare føler du kan hjælpe til med at flytte nogle ting til fester eller lign., så sig til, vi har altid noget du kan hjælpe med!
Jeg vil afslutte årets beretning med at sige at jeg syntes det er en fornøjelse at være i GSG&IF og samarbejde med alle jer frivillige!