Gundsølille Skytte Gymnastik
og Idrætsforening
Aktiv mandag
Skydning
Gymnastik
Håndbold
Tennis
Bordtennis
Badminton
Fodbold
GSG&IF » Generelt om os » Vedtægter

 

Vedtægter
§ 1 Navn og hjemsted
§ 2 Formål
§ 3 Afdelinger
§ 4 Idrætsorganisationer
§ 5 Medlemskab
§ 6 Formidling
§ 7 Generalforsamling
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
§ 9 Generalforsamlingens afvikling
§ 10 Bestyrelsen
§ 11 Forretningsorden og tegningsret
§ 12 Forretningsudvalg
§ 13 Afdelingernes årsmøder
§ 14 Afdelingernes organisation
§ 15 Regnskab
§ 16 Våbenpåtegning
§ 17 Medlemmers forpligtelser
§ 18 Diverse
§ 19 Børneattest
§ 20 Ophævelse
 

 

§ 1 Navn og hjemsted
Stk.1 Foreningens navn er GSG&IF: Gundsølille Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening.
Stk.2 Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.
 

§ 2 Formål
Foreningens formål er
at varetage medlemmernes interesser indenfor forskellige idrætsgrene.
at virke for fremme af idrætten, såvel inden- som udendørs, herunder afholdelse af kurser, stævner og foredragsvirksomhed samt socialt samvær og derved tillige styrke sammenholdet i lokalområdet
 

§ 3 Afdelinger
Stk.1 For hver idrætsgren, der dyrkes indenfor GSG&IF, oprettes en afdeling til varetagelse af den pågældende idrætsgrens særlige interesser, herunder fastlæggelse af aktivitetsniveau.
Stk.2 Afdelingen ledes af et afdelingsudvalg, jf. §14.
Stk.3 Bestyrelsen kan, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, sammenlægge flere afdelinger til én.
 

§ 4 Idrætsorganisationer
Stk.1 GSG&IF er medlem af DGI og kan deltage samlet eller med enkelte afdelinger som medlem af andre idrætsorganisationer på regions- og landsplan.
Stk.2 I sager, der vedrøres Dansk Idrætsforbund (DIF), har kun medlemmer af specialforbund under DIF stemmeret.
Stk.3 Afdelingen skydning (Gundsølille Skytteforening) er tilsluttet
a) Sjællands Skytteforbund (SSF), der hører under Dansk Skytteunion (DSkyU) og dermed under Danmarks IdrætsForbund (DIF)
b) DGI Midt og Vestsjællands skytteudvalg og dermed under DGI og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 5 Medlemskab
Stk.1 Som aktivt medlem af GSG&IF kan optages enhver, der ønsker at deltage i en aktivitet.
Som passivt medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningen.
Stk.2 Optagelse sker ved skriftlig indmeldelse i den afdeling under GSG&IF, som man ønsker at være medlem af.
Stk.3 De enkelte afdelinger fører et medlemsregister og opkræver kontingent i overensstemmelse med afdelingens regler om kontingentbetaling.
Stk.4 Udmeldelse i løbet af en sæson skal ske skriftligt til afdelingskassereren. Forfaldent og betalt kontingent refunderes ikke.
Stk.5 Hvis et medlem ikke har betalt forfaldent kontingent i 2 måneder, kan vedkommende udelukkes fra al deltagelse og alle arrangementer i GSG&IF indtil restancen er betalt.
Stk.6 I særlige tilfælde kan et medlem bortvises eller ekskluderes, jf. bestemmelserne herom
i § 17.
Stk.7 På forslag til bestyrelsen kan et medlem udnævnes til æresmedlem
 

§ 6 Formidling
Stk.1 Foreningen udgivet et blad, "Kvartalsnyt", der udkommer mindst 3 gange om året.
Bladet har egen økonomi.
Stk.2 Foreningen driver en internetportal med sider for de enkelte afdelinger .
Stk.3 Afdelingerne kan oprette egne hjemmesider med link til foreningens hjemmeside.
Stk.4 Formidling af generel information sker ved brug af de under stk. 1- 3 nævnte medier og evt. ved opslag i Gundsølillehallen.
Indkaldelse til generalforsamling og årsmøder skal ske som anført i § 7 og § 13.
Stk.5 De enkelte afdelinger kan beslutte at formidle øvrige afdelingsspecifikke oplysninger på anden vis.
 

§ 7 Generalforsamling
Stk.1 Generalforsamlingen er GSG&IF`s øverste myndighed.
Stk.2 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgang af marts måned. Tidspunktet for den kommende generalforsamling offentliggøres inden årets udgang i Kvartalsnyt og på foreningens hjemmeside.
Stk.3 Generalforsamlingen indkaldes ved opslag med mindst 2 ugers varsel i Gundsølillehallen og på foreningens hjemmeside.
Stk.4 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, eventuelle forslag til behandling samt revideret regnskab.
Stk 5 På generalforsamlingen skal behandles ethvert forslag eller emne, der fremsættes af bestyrelsen eller er forelagt denne af et medlem senest 3 uger før generalforsamlingen.
Stk.6 Forslag, der ikke fremgår af dagsordenen og ikke er publiceret som beskrevet i stk. 3 og 4 kan ikke behandles på generalforsamlingen.
Stk.7 Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om foreningens virksomhed
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af budget for det kommende år
7. Valg af
a) Formand
b) Næstformand, kasserer og sekretær
c) Bestyrelsesmedlem
d) 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af
a) Revisor
b) 1 revisorsuppleant
9. Valg af
a) Fanebærere
b) Fanebærer suppleant
10. Eventuelt
Stk. 8 Kun medlemmer, der er stemmeberettigede, jf. § 9, stk. 2, og er til stede på generalfosam- lingen eller har givet skriftligt tilsagn, kan vælges til bestyrelsen.
Stk.9 Formand, næstformand og kasserer skal alle være myndige. Formand og kasserer må ikke komme fra samme husstand
 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1 Ekstraordinær generalforsamling i GSG&IF kan afholdes
a) Når bestyrelsen eller forretningsudvalget finder anledning dertil,
eller
b) Hvis mindst 25 medlemmer skriftligt begærer dette overfor bestyrelsen til behandling af et angivet emne
Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter begæringen og med indkaldelse
som den ordinære.
Stk.2 I helt ekstraordinære situationer, kan indvarsling ske med 1 uges varsel.
 

§ 9 Generalforsamlingens afvikling
Stk. 1 Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer.
Stk. 2 Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer, som på dagen for generalforsamlingen er fyldt 14 år, og som ikke er i restance til foreningen.
For et medlem under 14 år tilkommer stemmeretten medlemmets forældre, evt. værge.
Stk. 3 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal, jf. dog stk. 4.
Stk. 4 Forslag til ændring af vedtægter kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 5 Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot et medlem ønsker det.
 

§ 10 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen for GSG&IF er foreningens ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af
formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem, der alle vælges på generalforsamlingen
samt en repræsentant for hver afdeling.
Stk.2 Formanden vælges for 1 år, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem vælges for 2 år.
Næstformand og kasserer vælges i lige år, sekretær og bestyrelsesmedlem vælges ulige år. Revisorer vælges for 2 år, 1 hvert år.
Stk.3 Såfremt et af de på generalforsamlingen valgte medlemmer afgår i utide, indtræder suppleanten indtil næste generalforsamling, hvor der afholdes suppleringsvalg til den afgåendes post.
Stk.4 Bestyrelsen afholder 6-8 møder om året. Herudover afholdes bestyrelsesmøde, hvis et af bestyrelsens medlemmer ønsker det.
På formandens foranledning indkaldes til bestyrelsesmøde med mindst 8 dages varsel.
Stk.5 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og øvrige ejendele og afholder af foreningens midler de fornødne udgifter under ansvar over for GSG&IF’s generalforsamling.
Stk.6 Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget baseret på de enkelte afdelingers budgetter og fastsætter kontingent til hovedforeningen.
Stk.7 I tilfælde af store uforudsete udgifter kan bestyrelsen opkræve et ekstraordinært kontingent.
Stk.8 Bestyrelsen er berettiget til at ansætte en regnskabsfører til at assistere den af generalforsamlingen valgte kasserer og revisor.
Stk.9 Bestyrelsen vælger repræsentanter, der kan indtræde i foreninger, andelsselskaber, eller interessentskaber til at varetage GSG&IF’s interesser
 

§ 11 Forretningsorden og tegningsret
Stk.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 7 medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Ved stemmelighed er formandens, ved dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.
Der optages referat af bestyrelsens forhandlinger.
Stk.3 Foreningen tegnes af formanden eller, ved dennes fravær, af næstformanden i forening med et medlem af bestyrelsen.
Stk.4 Bestyrelsen er berettiget til med 2/3 flertal af den samlede bestyrelse at optage lån til GSG&IF’s virksomhed. Lånoptagelse på mere end kr.100.000,00 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk.5 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
 

§ 12 Forretningsudvalg
Stk.1 De af generalforsamlingen valgte 5 bestyrelsesmedlemmer udgør GSG&IF´s forretningsud- valg, der forestår den daglige varetagelse af foreningens anliggender, herunder økonomis- ke dispositioner i henhold til bestemmelserne herom i forretningsordenen.
Stk.2 Forretningsudvalget har ret til at foretage kontrol af de enkelte afdelingers regnskaber og kassebeholdninger, hvis det finder det fornødent.
 

§ 13 Afdelingernes årsmøder
Stk.1 Beslutninger i den enkelte afdeling træffes på afdelingens årsmøde.
Stk.2 Årsmødet afholdes senest 1 måned før hovedforeningens generalforsamling og indkaldes ved opslag med mindst 2 ugers varsel i Gundsølillehallen og på foreningens / afdelingens hjemmeside.
Stk.3 Indkaldelsen skal angive tid og sted for årsmødet samt dagsorden og eventuelle fremkomne forslag til behandling.
Forslag der fremkommer efter indkaldelsen publiceres ved opslag i Gundsølillehallen og på foreningens / afdelingens hjemmeside.
Stk.4 Indkaldelse skal desuden fremsendes til forretningsudvalget, som har ret til at overvære årsmødet.
Referat af årsmødet tilsendes formanden for GSG&IF inden 2 uger fra mødets afholdelse.
Stk.5 På årsmødet skal behandles ethvert forslag eller emne, der fremsættes af afdelingsudvalget
eller er forelagt dette af et medlem senest 1 uge før årsmødet.
Stk.6 Forslag, der ikke fremgår af dagsordenen og ikke er publiceret som beskrevet i stk. 2 og 3, kan Ikke behandles på årsmødet.
Stk.7 Dagsordenen for årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om afdelingens virke i det forløbne år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Redegørelse for afdelingens aktivitetsplaner, herunder økonomi, for det kommende år
6. Valg af afdelingsudvalg, iht. § 14, stk. 2 og 3
7. Valg af suppleanter
8. Eventuelt
Stk.8 Kun medlemmer, der er stemmeberettigede, jf. stk. 10 og er til stede på årsmødet eller har givet skriftligt tilsagn, kan vælges til afdelingsudvalget.
Stk. 9 Formand og kasserer skal være myndige og må ikke komme fra samme husstand.
Stk.10 Stemmeret på årsmødet har alle afdelingens fremmødte medlemmer, der på mødedatoen er fyldt 14 år, og som ikke er i restance til foreningen. For et medlem under 14 år tilkommer stemmeretten medlemmets forældre, evt. værge.
Stk.11 Beslutninger på årsmødet træffes ved stemmeflertal.
Stk.12 Repræsenterende medlemmer fra GSG&IF`s forretningsudvalg har ingen stemmeret.
 

§ 14 Afdelingernes organisation
Stk.1 Den enkelte afdeling fastsætter selv sin forretningsorden, der skal respektere nærværende vedtægter.
Stk.2 Den enkelte afdeling ledes af et afdelingsudvalg bestående af mindst 3 medlemmer, formand, kasserer og sekretær, der alle vælges på årsmødet.
Formanden vælges for 1 år, øvrige for 2 år.
Herudover kan de enkelte afdelinger beslutte at vælge yderligere medlemmer til udvalget, ligeledes for 2 år ad gangen.
Stk.3 Sekretær vælges i lige år, kasserer i ulige år.
Hvis der er flere medlemmer, vælges fjerde og efterfølgende medlemmer skiftevis i lige og ulige år.
Stk.4 Afdelingsudvalget er bemyndiget til at nedsætte nødvendige underudvalg.
Stk.5 Afdelingsudvalget er ansvarlig for udarbejdelse af et årsbudget, herunder fastlæggelse af kontingent. Budgettet skal godkendes af foreningens bestyrelse.
Stk 6 Afdelingsudvalget er ansvarlig for, at det af foreningen godkendte budget overholdes, og at udvalgets økonomiske dispositioner i øvrigt er i overensstemmelse med retningslinjerne herom i foreningens forretningsorden, jf. § 11, stk.1.
Stk.7 Afdelingsudvalget ansætter trænere og fastsætter træningstider.
Træningstider fastsættes i nødvendigt omfang i samarbejde med bestyrelsen
 

§ 15 Regnskab
Stk.1 GSG&IF’s regnskabsår er kalenderåret.
Stk.2 Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisorerne, valgt på generalforsamlingen og godkendes af statsautoriseret revisor.
Revisorerne skal gennemgå regnskabet - herunder også afdelingsregnskaberne - før årsmøderne og generalforsamlingen. Revisorerne har ret til med mellemrum uanmeldt at gennemgå regnskaber og afholde kasseeftersyn.
 

§ 16 Våbenpåtegning
Foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning. Foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.
 

§ 17 Medlemmers forpligtelser
Stk. 1 På idrætspladsen og de øvrige lokaliteter, som foreningen benytter, er medlemmerne pligtige til at rette sig efter gældende reglementer.
Stk. 2 Ved de arrangementer foreningen afholder eller deltager i, er medlemmerne pligtige til at rette sig efter de til enhver tid gældende bestemmelser.
Stk. 3 Hvis et medlem tilsidesætter disse bestemmelser eller i øvrigt handler på en måde, der er uforenelig med foreningens formål, kan foreningen bortvise medlemmet. Ved gentagen tilsidesættelse, eller når særlige forhold giver anledning dertil, kan medlemmet ekskluderes.
Stk.4 Beslutning om eksklusion af et medlem træffes af bestyrelsen efter indstilling fra afdelings udvalget.
Et medlem, der foreslås ekskluderet, har ret til at få foretræde for bestyrelsen inden bestyrelsens afgørelse.
 

§ 18 Diverse
Stk. 1 Hvad disse vedtægter ikke foreskriver, afgøres af GSG&IF’s bestyrelse. Hvis denne skønner, at en sag er særlig vigtig, og vedtægterne ikke indeholder regler for sagens løsning, henvises den til afgørelse på den første generalforsamling, hvor den kan optages på dagsordenen.
Stk. 2 Foreningens værdier, herunder materiel og bygninger, skal stedse holdes forsikret.
 

§ 19 Børneattest
Stk.1 For trænere, instruktører og holdledere tilknyttet børn under 15 år, skal indhentes oplysning- er i Det Centrale Kriminalregister mod pædofilidomme.
Stk.2 Indhentning af oplysninger foretages for alle over den kriminelle lavalder ved samarbejdets start, jf. § 36 i bkg om behandling af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister.
Indhentning af oplysninger foretages af afdelingsledelsen gennem foreningens formand eller et andet medlem af forretningsudvalget
 

§ 20 Ophævelse
Stk.1 Foreningen kan kun ophæves, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum vedtager enslydende beslutninger herom med mindst ¾ flertal af de afgivne stemmer.
Stk.2 Generalforsamlingen fastsætter da anvendelsen af foreningens formue og øvrige ejendele, der skal anvendes til idrætsformål eller ungdomsarbejde i Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne, Roskilde kommune.
 

Vedtaget på generalforsamlingen:

11.04.2012

Revideret på generalforsamlingen :

20.03.2013

Revideret på generalforsamlingen

26.03.2014
Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening | Store Valbyvej 248 A, Gundsølille | 4000 Roskilde | CVR.: 26 27 75 15