GSG&IF » Interne sider » Afdelingens økonomi

Afdelingens økonomi


Selv om afdelingen til daglig selv styrer sin økonomi og fastsætter kontingentindtægter og styrer udgifter, er det væsentligt at holde fast i at det økonomiske ansvar og overordnede styring sker i bestyrelsen, d.v.s fælles for hele foreningen. Dette fremgår klart af foreningens vedtægter, paragraf 8. Det har reel betydning i følgende forhold:
  • Hvis afdelingens økonomi bevæger sig væsentlig ned af bakke, kan forretningsudvalget/bestyrelsen foretage indgreb i afdelingens virke.
  • Forretningsudvalg/bestyrelse kan foretage revision af afdelingernes regnskab og kontrol af beholdninger
  • Afdelingen må ikke indgå i nogle former for eksterne lån; derimod kan lån i hovedforeningen komme på tale (se afsnit: Lån - interne og eksterne)
  • Hvis afdelingen ønsker at foretage større investeringer (p.t. over 10.000 kr.), skal dette forelægges forretningsudvalget, der kan vælge at få det forelagt bestyrelsen.
  • Hvis udvalget og medlemmerne i en afdeling ønsker at flytte afdelingen til sin egen forening eller en anden forening, bliver alle økonomiske midler og aktiver i GSG&IF's besiddelse.


Lån i hovedforening
I forbindelse med større anskaffelser, investeringer eller afholdelse af større arrangementer kan en afdeling indgå en låneaftale med hovedforeningen. Der kan normalt ikke gives lån til afdelingens almindelige drift.  Lån på beløb op til 20.000 kan imødekommes af FU, hvis formålet anerkendes. Ved større beløb - eller hvis FU ikke umiddelbart anerkender formålet, skal låneansøgning indbringes for bestyrelsen.
Tilbagebetalingsaftale skal accepteres af låntager inden lånet kan iværksættes. Ved beløb inden for den givne grænse skal tilbagebetaling være afsluttet senest 8 år efter lån.  Der kan kræves rente af lånet svarende til foreningens renteindtjening. Hvis foreningen skal indgå i eksterne lån for at kunne udlåne et beløb til en afdeling, skal renteomkostninger m.v. betales af låntager.

 

Regnskabsføring

Normalt er afdelingskasserer ansvarlig for at forestå bogføringen i foreningens regnskabssystem, men p.t. er foreningens regnskabsfører disponibel til at forestå bogføringen i de afdelinger, der måtte ønske det, og denne ydelse foregår endda uden omkostninger for afdelingen. Aftale om regnskabsføring indgås mellem afdelings kasserer og foreningens forretningsfører. Under aftalen er kasserer-aktiviteterne opdelt som følgende:
  
Afdelingskassereren arbejde vil være:
 
-       Betalte regningen kontant og via bank
-       Samle bilag til bogføring incl. kontoudtog fra bank, bilagene kan evt. være konteret
-       Indsamle tilmeldinger for nye medlemmer
-       Indsamle udmeldelser for nuværende medlemmer
-       Udleverer girokort
 -    Sende rykkerskrivelser på restancer
 
Idrætsforeningen arbejde vil være:
 
-       Bogfører bilag og afstemme bank
-       Fremsende saldobalance
-       Fremsende saldoliste på debitor
-       Registrere ind- og udmeldelser
-       Udskrive girokort
 
 
 

Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening | Store Valbyvej 248 A, Gundsølille | 4000 Roskilde | CVR.: 26 27 75 15